Tag Archives: สัญญา ว่าจ้าง ก่อสร้าง

9 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ สัญญาก่อสร้าง ก่อนตัดสินใจเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน

สัญญาก่อสร้าง

ขั้นตอนสำคัญก่อนการตัดสินใจจะใช้บริการของ บริษัทรับสร้างบ้านหรือ ผรม.ในการก่อสร้างเบื้องต้นก่อนที่เราจะเซ็น สัญญาก่อสร้าง เราควรหาข้อมูลความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงของบริษัทห้างร้าน ผลงานที่สร้างไว้ การรู้จักในแวดวงของงานก่อสร้างทั้งกับคนใกล้ตัว หรือ การค้นหาในอินเตอร์เน็ต สุดท้ายก็ต้องดูเรื่องราคาที่สามารถรับได้ในการก่อสร้าง